Kontakt
+48 502 517 492

Rodzaje współpracy

Pragniemy podkreślić, iż jesteśmy otwarci na potrzeby i ocze­ki­wania naszych Klientów. W związku
z tym dosto­so­wujemy nasz system pracy zawsze w sposób indy­wi­dualny, poma­gając jedno­cześnie w
doko­naniu wyboru wariantu świad­czonych usług najbar­dziej korzystnego dla inte­resów naszego
Klienta. Jakkolwiek ceny usług naszej kance­larii są adekwatne do zaan­ga­żo­wania w dany projekt oraz
naszej pozycji rynkowej, to jednak — kierując się elastycz­nością i potrzebami naszych Klientów –ze
zrozu­mieniem odnosimy się do opty­ma­li­zacji kosztów naszej pomocy prawnej, mając na względzie
spodziewane korzyści wyni­kające z reali­zacji celów istotnych dla naszego Klienta.

Kance­laria świadczy pomoc prawną w nastę­pu­jących formach:
– stałej obsługi prawnej/windykacyjnej,
– jedno­ra­zowego zlecenia prawnego/windykacyjnego,
– udzie­lania porad prawnych,
– usług świad­czonych na odległość.