Kontakt
+48 502 517 492

Usługi

Kance­laria świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno dla osób fizycznych jak i dla podmiotów
gospodarczych.

Klienci indy­wi­dualni

Kance­laria prowadzi sprawy i udziela porad prawnych dla klientów indy­wi­du­alnych w zakresie:

 • prawa cywilnego – w pełnym zakresie,
 • prawa karnego – w pełnym zakresie,
 • prawa admi­ni­stra­cyjnego

Prowa­dzimy m.in. sprawy o zapłatę, o podział majątku, nabycie i dział spadku, rozwodowe, sprawy
egze­ku­cyjne, o odszko­do­wania (także za błędy lekarskie), pracownicze.

Podmioty gospo­darcze

W ramach obsługi przed­się­biorców Kance­laria realizuje zlecenia prawne w nastę­pu­jących obszarach:

 • tworzenie, prze­kształ­canie i likwi­dacja spółek handlowych i cywilnych,
 • obsługa organów spółek,
 • stała obsługa prawna związana z prowa­dzeniem dzia­łal­ności gospodarczej,
 • windy­kacja należności,
 • sprawy pracow­nicze,
 • pomoc prawna w zakresie prze­pro­wa­dzenia postę­po­wania upadłościowego,
 • sprawy admi­ni­stra­cyjne,
 • prawo bankowe,
 • prawo autorskie i prasowe,
 • prawo o zwal­czaniu nieuczciwej konkurencji,
 • postę­po­wanie prze­wi­dziane w prawie o zamó­wie­niach publicznych,
 • pomoc podczas nego­cjacji sądowych i handlowych

Do każdego zlecenia podcho­dzimy indy­wi­du­alnie, rzetelnie opra­co­wując najko­rzyst­niejsze dla
Klienta rozwią­zanie problemu prawnego. Podej­mując współ­pracę z nami, otrzy­mu­jecie Państwo
pewność, iż powie­rzone nam sprawy będą prowa­dzone w sposób profe­sjo­nalny, dyskretny, bez
zbędnych kosztów i zawi­łości proceduralnych.